Strategi

Concordia Maritimes övergripande mål är att säkerställa en lönsamhet som möjliggör god avkastning till aktieägarna och kontinuerliga investeringar i befintligt och nytt tonnage. Verksamheten ska bedrivas med största möjliga omsorg för såväl människa som miljö.

Strategi

En förstavals­partner
En diversifierad flottstrategi
Ledande inom säkerhet och kvalitet
Kostnads­effektivitet och flexibilitet

Finansiella mål

Lönsamhet

10% avkastning på eget kapital

Soliditet

Minst 40% över en konjunkturcykel

Tillväxt i flottan

Minst 10% per år över en konjunkturcykel

Tanksjöfart är till naturen både volatil och cyklisk. För att överbrygga perioder av svaga marknader ställs stora krav på finansiell uthållighet och en affärsmodell som går att anpassa utifrån det specifika marknadsläget

Handel med fartyg, köp såväl som försäljningar, utgör väsentliga inslag i varje rederis verksamhet. Rätt timing vad gäller köp och försäljning av fartyg är helt avgörande för en långsiktigt fördelaktig finansiell utveckling. För Concordia Maritimes del innebär detta att flottans storlek kan variera över tid. Av denna anledning är årlig tillväxt i flottan inte ett övergripande mål i sig själv. Ambitionen är dock att verksamheten över tid ska generera en avkastning som möjliggör en flottillväxt om 10 procent över en konjunkturcykel.

Läs mer om våra finansiella mål här.

1. En förstavalspartner

Concordia Maritime ska under kommande år befästa och ytter­ligare stärka positionen som en förstavalspartner när det gäller transporter av olja och oljeprodukter. Utifrån en unik förståelse för såväl mark­nadens drivkrafter som den enskilda kundens verksamhet, ska vi tillgodose specifika transport- och logistikbehov. Samarbetet med kunderna ska bygga på långsiktiga relationer, präglade av partnerskap och höga ambitioner vad gäller effektiva och säkra transporter – oavsett om det gäller en resa eller utveckling av ett helt nytt fartygskoncept. Lyhördhet, en utpräglad servicekultur, konkurrenskraftig prissättning, ett unikt tekniskt kunnande och ett världsomspännande nätverk hör till funda­menten i detta arbete.

2. En diversifierad flottstrategi

Concordia Maritimes flott- och sysselsättningsstrategi syftar till att optimera intjäningsförmågan, balansera risker och möjligheter samt möjliggöra god utveckling på investerat kapital vid eventuell försäljning av fartyg. Strategin sätter ramar för hur flottan ska se ut och hur fartygen i flottan ska sysselsättas. Även om huvudfokus ligger på produkttanksegmentet utesluts inte närvaro även i andra segment.

Flottans utformning

När och om marknadsläget bedöms gynnsamt kan Concordia Maritime komma att investera i nytt tonnage. Som komplement till det ägda tonnaget kan kompletterande fartyg även komma att kontrakteras in.

Huvudinriktningen är att allt tillkommande tonnage ska sysselsättas inom befintliga system och pooler. Till de övergripande målen hör att generera en avkastning som möjliggör en flottillväxt om i genomsnitt minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Investering i nytt tonnage är dock inget självändamål, utan helt underordnat möjligheten till god timing.

P-MAX

Målet för fartygen i P-MAX-flottan är att styra sysselsättningen mot trader och befraktningssystem där fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt och där det finns möjlighet att uppnå premiumrater. Förhållandet mellan korta och långa kontrakt justeras beroende på marknadens faktiska och förväntade utveckling.

IMOIIMAX

De två IMOIIMAX-fartygen Stena Image och Stena Important utgör viktiga byggstenar i byggandet av Concordia Maritimes framtida flotta. Fartygen sysselsätts på spotmarknaden och genom Contract of Affreightment inom ramen för Stena Wecos system.

Suezmax

Närvaron i suezmaxsegmentet ska ses som ett komplement till produkttankflottan. I början av 2016 utgjordes närvaron inom segmentet av ett helägt och ett inkontrakterat fartyg (50%) – båda fartygen sysselsattes på spotmarknaden inom ramen för Stena Sonangol Suezmax Pool.

3. Ledande inom säkerhet och kvalitet

Concordia Maritime ska vara ledande när det gäller säkerhet och kvalitet. Arbetet kring säkerhet, kvalitet och miljö utgör sedan många år tillbaka en integrerad del i vår verksamhet. Genom ett systematiskt förbättringsarbete, innovation och kontinuerliga utbildningsprogram ska vi säkerställa att vi behåller vår starka ställning inom området.

Läs mer.

4. Kostnadseffektivitet och flexibilitet

Samarbetet med flertalet andra företag inom Stena Sfären kommer att fortsätta och utvecklas vidare. Genom samarbetena säkerställs världsledande och unik kompetens inom samtliga sjöfartens områden; från skeppsbyggnation och bemanning till teknisk drift, befraktning och kommersiell operation. Dessutom möjliggör denna modell en kostnadseffektiv och flexibel organisation. 

Läs mer här.