Minska vår miljöpåverkan

Concordia Maritime bedriver ett målmedvetet arbete för att kontinuerligt minska verksamhetens negativa påverkan på miljön. Stort fokus ligger på att minska utsläppen till hav och luft, öka bränsleeffektiviteten samt bibehålla en överlag hög operativ kvalitet.

Den egna miljöpåverkan består främst av utsläpp av koldioxid, svavel- och kväveoxider samt skadliga partiklar i samband med förbrukning av bunkerolja. Därutöver finns även en potentiell risk för spridande av organismer till följd av utsläpp av ballastvatten. Inom båda områdena bedrivs ett arbete för att reducera respektive helt eliminera påverkan på miljön.

AMBITION OCH INRIKTNING AKTIVITETER OCH INITIATIV

Minska utsläppen från verksamheten

 • Energy management
 • System för att fatta beslut baserat på realtidsdata – Orbit
 • Övergång till lågsvavlig bunkerolja
 • Tekniska åtgärder för ökad bränsleeffektivitet och minskade utsläpp

Minska påverkan på den marina miljön

 • Installation av system för rening av ballastvatten
 • Rutiner för att minska risken för oljespill
 • Minskning av utsläpp av avloppsvatten
 • Utfasning av engångsplastflaskor och test med system för filtrerat dricksvatten ombord

Ta ansvar för fartygens livscykel/värdekedja

 • Tydliga kriterier vid fartygsbeställningar
 • Investeringar i befintligt tonnage för teknisk vidareutveckling och underhåll
 • Skrotning ska i förekommande fall ske enligt relevanta regelverk och på ett hållbart sätt