Ramverk, principer och riktlinjer

Concordia Maritimes styrelse och ledningsgrupp har tillsammans formulerat och antagit ett ramverk som sätter riktlinjerna för hur Concordia Maritime ska agera som ett ansvarsfullt företag och arbetsgivare. Ramverket består av såväl interna regelverk och riktlinjer som anslutning till externa principer och rekommendationer. Nedan presenteras några av de främsta.

Hållbarhetspolicy

I hållbarhetspolicyn beskrivs Concordia Maritime övergripande inställning till hållbarhet samt övergripande principer för styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet.

Läs mer här

Code of Conduct

I den affärsetiska policyn beskrivs bl a Concordia Maritimes riktlinjer för leverantörer och partners. Här beskrivs även relationen till anställda, affärspartners och andra intressenter samt inställningen till gåvor och mutor. Den gäller för alla medlemmar i styrelsen,och samtliga anställda inom Concordia Maritime.

Läs mer här

Global Compact

Concordia Maritime följer både FNs Global Compact initiativ och den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Global Compact introducerades 1999 av FN:s före detta generalsekreterare Kofi Annan och är idag, med över 6 000 företagsmedlemmar från 135 länder, det största internationella initiativet för företagsansvar och hållbarhetsfrågor. Företagsmedlemmarna förbinder sig att leva upp till tio principer kring mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och antikorruption, och respektera dessa i hela sin värdekedja.

Läs mer här

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer till multinationella företag verksamma i eller med hemvist i något av OECD-länderna. De rör bland annat företagens relation till mänskliga rättigheter, miljö och arbetsförhållanden.

Läs mer här

ILOs kärnkonventioner

Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta så kallade kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Läs mer här

Anti-korruption

Inom Concordia Maritime råder nolltolerans mot mutor och korruption. Vi strävar också efter att helt eliminera s.k. facilitation payments, vilka historiskt har varit vanliga inom sjöfarts- och rederinäringen.

Concordia Maritime är sedan 2016 medlem i Maritime Anti-Corruption Network (MACN), ett internationellt initiativ som skapats av aktörer inom sjöfartsnäringen för att dela erfarenheter och utveckla best practice vad gäller arbete mot korruption och mutor i alla dess former. MACN drivs av företrädare för sjöfartsnäringen, men samarbetar också med externa aktörer, däribland regeringar och internationella organisationer (bl a United Nations Development Programme) i syfte att identifiera och på djupet förstå de bakomliggande orsakerna till korruption inom sjöfartsindustrin.

Som medlem i MACN åtar man sig att följa och organisationens sju principer, vilka bl a rör implementeringen av införande och upprättande av anti-corruption compliance program, intern kontroll, rapporteringssystem samt återkommande interna och externa genomlysningar.