Externa kontroller och inspektioner

Den största risken förknippad med tanksjöfart är risken för oljespill i samband med grundstötning, kollision eller annan olycka. I takt med att den globala tankflottan blivit allt modernare och säkrare har dock antalet oljeutsläpp minskat drastiskt och är idag mycket sällsynt.

Bakom utvecklingen ligger ett omfattande förbättringsarbete bland världens rederier i kombination med hårdare krav från lagstiftare, kunder och andra intresseorganisationer. Strikta rapporteringsrutiner möjliggör total kontroll över alla incidenter – i hamn och till sjöss.

Under 2020 genomfördes 33 vettinginspektioner ombord på Concordia Maritimes fartyg. På dessa inspektioner noterades sammanlagt 83 observationer, vilket gav ett genomsnitt på 2,5 observationer per inspektion. I inget fall gjordes någon observation av allvarligare art. Ingen inspektion hade heller fler än 5 observationer.

Under året genomfördes även 18 s.k. hamnstatskontroller. Inte vid någon av dessa gjordes någon observation av allvarligare art.