Våra utgångspunkter

Hållbarhetsarbetet inom Concordia Maritime bedrivs långsiktigt och har relevans, öppenhet och transparens som främsta ledord. Arbetet följs upp utifrån en strukturerad plan med vd som ytterst ansvarig. Vd ansvarar också för den kontinuerliga rapporteringen gentemot styrelsen.

En stor del av Concordia Maritimes dagliga operativa arbete köps in från samarbetspartners, främst inom Stena Sfären. Därmed tar sig företagets hållbarhetsarbete till stor del uttryck i det arbete som utförs i respektive samarbetspartners verksamheter.

Som utgångspunkt finns dels ett antal interna styrdokument, där Hållbarhetspolicy och Code of Conduct utgör centrala delar, dels gällande regelverk.

Väsentlighet

Vi fokuserar på det som är mest väsentligt för vår verksamhet och där vi har störst möjlighet att påverka:

 • Tillhandahålla säkra tanktransporter
 • Minska vår miljöpåverkan
 • Ta vårt ansvar för anställda och samhälle

Transparens

Vår ambition är full transparens. Det vi redovisar ska vara relevant och kopplat till de mest väsentliga frågorna för vår verksamhet.

Våra kärnvärden

 • Care
  Omtanke och kvalitet i allt vi gör
 • Innovation
  En innovativ företagskultur hjälper oss prestera och förbättra oss
 • Performance
  Förstklassigt utförande

Tydlig styrning

 • VD är ansvarig för övergripande samordning och uppföljning
 • Rapportering och uppföljning på samtliga ordinarie styrelsemöten
 • Kvartalsvis avstämning tillsammans med partners