Extra bolagsstämma 2021

Extra bolagsstämma i Concordia Maritime hålls torsdagen den 12 augusti 2021 kl. 13:00 på Elite Park Avenue, Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 12:15.


Information om åtgärder med anledning av coronapandemin

Med anledning av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att aktieägare i bolaget ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman genom att poströsta. Avsikten med styrelsens beslut är att reducera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Concordia Maritime vill därför uppmana alla aktieägare att överväga möjligheten att delta via poströstning istället för att närvara fysiskt vid stämman. Styrelsen har även beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras efter stämman och begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare. Concordia Maritime kommer vid behov att här uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som: 

  • dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4 augusti 2021;
  • dels anmäler sitt deltagande i stämman, och det antal biträden (högst två) som aktieägaren önskar medföra, till bolaget under adress Computershare AB, ”Concordia Maritime Aktiebolags extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm, per telefon 0771-24 64 00 eller per följande länk Anmälan, senast fredagen den 6 augusti 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan ska följa instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan.

Vid anmälan ska namn, biträdens namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges.

Poströstning

Styrelsen för Concordia Maritime har med stöd av föreskrift i bolagsordningen beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Computershare AB tillhanda senast fredagen den 6 augusti 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Computershare AB ”Concordia Maritime Aktiebolags extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till info@computershare.se (ange ”Concordia Maritime – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via följande länk:

https://scrive.com/t/9222115557449754030/2adfaf0afae7e4a9

Sådana elektroniska röster måste avges senast fredagen den 6 augusti 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ytterligare information

Ytterligare information framgår av kallelsen och dokumenten nedan.

Kallelse till EGM

Styrelsens redogörelse enligt 16a_7 ABL

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär