Redovisning och revision

Koncernredovisningen för Concordia Maritime AB (publ) och dess dotterbolag är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) vilka är utgivna av International Accounting Standards Board (IASB).

Koncernen tillämpar de standards som har godkänts av Europeiska kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats vilken är utgiven av Rådet för finansiell rapportering.

Den externa revisorn har till uppgift att granska Concordia Maritimes årsredovisning och redovisningssed, samt att granska styrelsens och VDs förvaltning av bolaget. Revisorn föreslås av valberedningen och väljs av stämman på ett år. 

Läs mer om redovisning och revision i årsredovisningen.