Concordia Maritime återupptar eget-kapital-säkring

Bolagets funktionella valuta är USD, dvs merparten av intäkterna, kostnaderna och posterna i balansräkningen är USD-baserade. Detta innebär att förändringar i växelkursen mellan USD och SEK påverkar resultatet men framför allt det egna kapitalet. En starkare USD gentemot SEK ökar det egna kapitalet medan en svagare USD minskar det egna kapitalet. En eget-kapital-säkring reducerar effekten av den här typen av valutakursändringar.

Från september 2008 till och med februari 2009 har bolaget inte haft någon egen-kapital-säkring. Under denna period har dollarn stärkts mot kronan med cirka 35%.

Beslutet leder inte till någon förändring av prognostiserat årsresultat.