Concordia Maritime säljer aktieinnehavet i det amerikanska rederiet General Maritime

Concordia Maritime har avvecklat sitt innehav av 1,5 miljoner aktier i det amerikanska rederiet General Maritime. Då aktierna sedan tidigare är nedskrivna till marknadsvärde påverkar försäljningen endast marginellt bolagets egna kapital och totalresultat. I enlighet med IFRS redovisningsregler kommer dock resultateffekten att redovisas i Resultaträkningen, från att tidigare redovisats under Övrigt totalresultat.

Försäljningen ger ett kassatillskott på cirka 11,5 MUSD motsvarande ca 80 MSEK. Den realiserade förlusten om ca 145 MSEK medför en omföring mellan Övrigt totalresultat och Resultaträkningen. I och med detta ändras årets prognostiserade resultat före skatt om 45 MSEK (0,94 SEK per aktie) till ett resultat före skatt om -100 MSEK (-2,10 SEK per aktie).

”Beslutet att avveckla innehavet i General Maritime togs med beaktande av de svaga utsikterna för tanksjöfarten. Det finns ett alltmer påtagligt strukturellt utbudsproblem som en följd av omfattande nyleveranser och en alltför stor orderbok. Vår bedömning är att det generellt kommer att bli en svår tid för tankbolag som helt eller delvis agerar i den så kallat öppna marknaden. Vi har tidigare gjort nedskrivning av aktierna så den nu realiserade förlusten påverkar inte bolagets ställning och vi får ett kassatillskott på drygt 11 miljoner dollar. Vad gäller marknadsutveckling påverkas vi för egen del inte alls i samma utsträckning. Vi har ju hela flottan uthyrd på långa kontrakt”, säger VD Hans Norén.

”Det är viktigt att poängtera att försäljningen inte påverkar bolagets finansiella ställning och att investeringskapaciteten är intakt. Innehavet i General Maritime utgjorde vid halvårsskiftet cirka 3,5% av bolagets totala tillgångar. Sedan 2004 har vi klassat innehavet som tillgångar som kan säljas, vilket medför att upp- och nedskrivningar har skett mot eget kapital löpande basis aktiernas marknadsvärde. I samband med försäljningen är därmed förändringen i det egna kapitalet relativt liten, eftersom det i huvudsak rör sig om en omföring till den ”vanliga” Resultaträkningen av en post som tidigare redovisats i rapporten över totalresultat.”, säger ekonomichef Göran Hermansson.