Nedskrivning av värdet på placering i Weavering Capitals

Det brittiska fondbolaget Weavering Capital UK beslutade den 11 mars att stänga sin fond Macro Fixed Income på grund av likviditetsproblem. Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers har utsetts till likvidator av fondbolaget.

Än så länge finns ingen fullständig bild av vad som faktiskt skett. Baserat på den information Concordia Maritime tagit del av från likvidatorn innevarande vecka bedöms i nuläget dock chansen att återfå merparten av placeringen som avlägsen. Därför skrivs hela investeringen ner.

”Vi placerade en liten del av vår överlikviditet i Weavering Capital då fonden hade en uttalat låg riskprofil och kunde visa en bra historisk utveckling. Vad som orsakat den akuta likviditetsbristen i fonden är nu föremål för utredning. Vi följer utvecklingen mycket noga men har i dagsläget inga större förhoppningar att få tillbaka vårt insatta kapital”, säger Hans Norén, VD för Concordia Maritime.

Nedskrivningen av fondinnehavet belastar resultatet för 2009 med MUSD 3,6. Detta medför en ny prognos för 2009 som nu beräknas till ett resultat före skatt uppgående till MSEK 45 motsvarande 0,94 SEK per aktie (föregående prognos uppgick till MSEK 70 motsvarande 1,47 SEK per aktie).

”Det är viktigt att poängtera att detta i mycket begränsad omfattning påverkar bolagets finansiella ställning och att det inte påverkar vårt nybyggnadsprogram eller vår kortsiktiga och långsiktiga förmåga att agera. Vårt innehav i fonden motsvarade ca fem procent av bolagets totala portfölj vid årsskiftet, en portfölj som i snitt har avkastat sju till åtta procent om året. ”, säger Göran Hermansson, ekonomichef i Concordia Maritime.