Pressinformation från årsstämma Concordia Maritime AB (publ)

Vid årsstämman i Concordia Maritime AB den 28 april 2009 omvaldes Dan Sten Olsson till styrelseordförande och som övriga styrelseledamöter omvaldes Stefan Brocker, Bert Åke Eriksson, C. Mikael von Mentzer (vice ordförande), Morten Chr. Mo och Mats Jansson enligt det förslag som lämnats av valberedningen.

Det fastställdes ett totalt arvode om 1.400.000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (SEK 350.000 vardera till ordföranden och vice ordföranden samt SEK 175.000 till övriga stämmovalda ledamöter) och att arvode till revisorerna skall ske enligt godkänd räkning.
Vidare fastställdes förslaget om en utdelning på 1 krona per aktie. Avstämningsdag är 4 maj och utbetalningsdag från Euroclear Sweden AB den 7 maj 2009.

Göteborg den 29 april 2009
CONCORDIA MARITIME AB (publ)
Styrelsen