Pressinformation från årsstämma den 25 april 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Vid Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma den 25 april 2017 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 0,50 kronor per aktie. Torsdagen den 27 april 2017 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Dan Sten Olsson, Mats Jansson, Mikael G:son Löw, Morten Chr. Mo och Helena Levander enligt valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande valdes Carl-Johan Hagman och till styrelsens vice ordförande valdes Stefan Brocker. Vidare fastställdes att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

-      400.000 kronor vardera till ordföranden och vice ordföranden

-      225.000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter

-      Ordförande i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet: 50.000 kronor

-      Övrig ledamot i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet: 30.000 kronor

Det totala styrelsearvodet, inklusive arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet, uppgår till 2.085.000 kronor.

Till bolagets revisor valdes KPMG. KPMG har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Jan Malm, kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas inför årsstämman 2018 enligt tidigare tillämpad modell.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Göteborg den 25 april 2017

CONCORDIA MARITIME AB (publ)

Styrelsen

 

PDF