Avtal avseende försäljning av två produkttankfartyg

Concordia Maritime AB (publ) (”Concordia Maritime”) har ingått avtal avseende försäljning av produkttankfartygen Stena Premium och Stena Progress. Försäljningen medför ett likviditetsöverskott på cirka MSEK 100.

Stena Progress och Stena Premium är byggda 2009 respektive 2011 och båda om 65 200 dwt. Leverans beräknas ske under tredje kvartalet 2023. Efter återbetalning av lån och skulder till närstående genererar transaktionen ett likviditetstillskott om cirka MSEK 100. De skulder som återstår är löpande rörelseskulder.

”Genom försäljningen fortsätter vi att dra nytta av den starka marknaden och det höga prisläget för äldre fartyg. Som tidigare kommunicerats pågår ett intensivt arbete med att staka ut bolagets framtida inriktning och verksamhet. Arbetet går framåt och vi har goda förhoppningar om att kunna presentera mer information under andra halvåret 2023”, säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

Stena Progress och Stena Premium har sedan 2021 varit utkontrakterade på en femårig charter till Stena Bulk, som i sin tur kontrakterat ut fartygen på en kombination av korta och medellånga kontrakt. Båda fartygen var vid försäljningstillfället sysselsatta på kontrakt som sträcker sig fram till hösten/vintern 2024. Köparen av fartygen tar i och med transaktionen över ansvaret för dessa kontrakt från Stena Bulk. Försäljningspriset är påverkat av köparens förväntade intjäning för fartygen under återstående kontraktsperiod.

Efter försäljningen består Concordia Maritimes flotta av ett fartyg, Stena Polaris, vilket sedan början av 2022 är utkontrakterat på bareboat-kontrakt till amerikanska Crowley Government Services Inc. Crowley hyr i sin tur ut fartyget till US Military Sealift Command. Kontraktet med Crowley innefattar optioner på förlängning fram till slutet av 2026.

Bilder på fartygen kan laddas ner via concordiamaritime.com/sv/nyheter/bilder/ 

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2023 15:15 CEST.

PDF