Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 4 maj 2023

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar och ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Härutöver fattades nedanstående beslut.

Val av styrelse och styrelsearvode
Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Stefan Brocker, Henrik Hallin, Mats Jansson och Ulrika Laurin, till styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande valdes Stefan Brocker. Vidare fastställdes att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

  • 400 000 (400 000) kronor till styrelsens ordförande
  • 300 000 (225 000) kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter

Val av revisor och revisorsarvode
Till bolagets revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i enlighet med valberedningens förslag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Vinstdisposition
Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2022.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. De nya riktlinjer är i allt väsentligt likalydande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2020. Dock har uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare vid uppsägning från bolagets sida, ändrats från högst sex månader till högst ett år. Därtill har den maximala fasta kontantlönen under uppsägningstiden och avgångsvederlag för övriga ledande befattningshavare ändrats till att sammantaget inte få överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för ett år, istället för som tidigare sex månader.

Aktieägarna har även haft möjlighet att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Concordia Maritimes bolagsordning.

PDF