Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2022

Framgångsrika försäljningar stärker resultatet


Fotograf: Stena Bulk

Totala intäkter
Q4: MSEK 263,0 (151,2)
Helår: MSEK 686,1 (704,8)

EBITDA
Q4: MSEK 203,7 (36,6)

Helår: MSEK 374,1 (–82,6)

Resultat före skatt
Q4: MSEK 142,8 (–308,2)

Helår: MSEK 126,1 (–658,2)

Resultat efter skatt per aktie
Q4: SEK 2,95 (–6,45)

Helår: SEK 2,58 (–13,84)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Starkt resultat till följd av fartygsförsäljningar. Resultatet i Q4 2021 negativt påverkat av nedskrivningar om 267,7 MSEK.
 • Leverans av de sålda fartygen Stena Primorsk och Stena Performance.
 • Kraftig reducering av bankskuld p.g.a. avyttring av fartyg.
 • Vinstdelning under fjärde kvartalet 2022 om cirka MSEK 22,3.

Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 0 (0) per aktie till bolagsstämman 2023.

Nyckeltal jan-dec 2022

 • Totala intäkter, MSEK: 686,1 (704,8)
 • EBITDA, MSEK: 374,1 (–82,6)
 • EBITDA, MUSD: 37,0 (–9,6)
 • Rörelseresultat, MSEK: 216,9 (–583,5)
 • Resultat före skatt, MSEK: 126,1 (–658,2)
 • Resultat efter skatt, MSEK: 123,3 (–660,4)
 • Räntebärande skulder 577,3 (1 597,6)
 • Soliditet, %: 33 (14)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: 36 (neg)
 • Disponibel likviditet inkl. outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 98,0 (34,9)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: 2,58 (–13,84)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 8,60 (6,21)
 • Lost Time Injury: 0 (0)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 9:00 CET.

PDF