Valberedningen inför Concordia Maritime AB:s årsstämma 2022 utsedd

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma den 28 april 2021 ska valberedningen ha tre medlemmar och bestå av representanter för de två största aktieägarna per den sista augusti året före årsstämman samt styrelsens ordförande.

I enlighet med detta har följande medlemmar utsetts att ingå i valberedningen:

  • Carl-Johan Hagman, styrelsens ordförande
  • Bengt Stillström, representerande sig själv (näst största aktieägare)
  • Karl Swartling, valberedningens ordförande, representerande Stena Sessan (största aktieägare)

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman den 5 maj 2022 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisor, revisorarvode och valberedningens sammansättning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 9 mars 2022 via post till:

Valberedningen i Concordia Maritime AB (publ)
Carl-Johan Hagman
405 19 Göteborg